Урилга

Хөдөлмөр эрхлэх урьдчилсан зөвшөөрөл буюу УРИЛГА

 1. Маягт-1 –ийг бүрэн бөглөсөн тухайн ААНБ-ын  албан тоот
 2.  Үйлчилгээний хураамж төлсөн төлбөрийн баримт (25 000 төгрөг/1 хүн, Төрийн сан,  ХХҮЕГазар 100900017002 данс);
 3. ААНБ-ын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
 4. Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, түүний хавсралтын хуулбар;
 5. Засгийн газрын тогтоолоор квотоос чөлөөлөгдсөн бол ЗГТ-ын хуулбар;
 6. Тухайн байгууллагад нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөг хэдэн ажилтантайг баталгаажуулсан нийгмийн даатгалын сүүлийн сарын НД-7 болон НД-8 маягт;
 7. Хөдөлмөр эрхлүүлэх эдийн засгийн салбарын Яам, агентлагийн тодорхойлолт;
 8. Тухайн байгууллагын харьяалагдах аймаг, дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар, хэлтсийн санал;
 9. Гадаадын хуулийн этгээдтэй хөдөлмөр эрхлүүлэх талаар байгуулсан Хөдөлмөрийн гэрээ, түүний монгол хэл дээрх орчуулгын хамт (орчуулгын товчоогоор баталгаажсан тэмдэгтэй);
 10. Гадаадын иргэний паспортын хуулбар;
 11. Гадаадын иргэний хөдөлмөр эрхлүүлэх салбарт их, дээд сургууль төгссөнийг илтгэн харуулах мэргэжлийн үнэмлэх, дипломын хуулбар (орчуулгын товчоогоор баталгаажсан тэмдэгтэй);
 12. Шаардлагатай бол бусад материал;

Жич:               Маягт-1-ийг энд дарж татна уу.   word file татах

                        ҮАМАТ-08-ыг эндээс татаж үзнэ үү.

                        Маягт-5-ыг энд дарж татна уу. 

                       Маягт-6-г энд дарж татна уу. 

                       Маягт-7-г энд дарж татна уу. 

 

АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ГАЗАР