Тамгын газар

АГЕНТЛАГИЙН ХЭВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ШУУРХАЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАЖ, УДИРДАХ ДЭЭД БАЙГУУЛЛАГА, ГАЗРЫН ДАРГЫН ШИЙДВЭРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД ДАРААХ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ. ҮҮНД:

 

- Ерөнхий газрын бүтцийн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг харилцан уялдуулан зохион байгуулах

- Байгууллагын хүний нөөцийг бүрдүүлэлт, ажилтнуудын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгаа хангах төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажиллах

- Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний байгууллагын ажилтнуудын чадавхийг дээшлүүлэх

- Авилгын эсрэг хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах

- Байгууллагын жилийн болон хагас жилийн тайлан, үр дүнгийн гэрээ, гэрээний хэрэгжилтийг хангуулан нэгтгэх

- Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартыг хангаж ажиллах

- Агентлагийн гадаад, дотоод олон нийтийн харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх, салбарын болон байгууллагын үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах ажлыг зохион байгуулан ажиллана.