Мэргэжлийн боловсролын бодлогын хэрэгжилтийн газар

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ГАЗАР НЬ ТӨРӨӨС МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГЫГ ТОДОРХОЙЛОН, ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЭРЭЛТЭД НИЙЦҮҮЛЭН БОЛОВСРУУЛСАН БОДЛОГЫГ УДИРДЛАГА БОЛОН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, СТРАТЕГИ, ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ.

 

ЭРХЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХҮРЭЭНД

- Боловсролын тухай хууль, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хууль, холбогдох бусад хууль, дүрэм, журмын хүрээнд Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын салбарын бодлогын хэрэгжилтийг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах ажлыг зохион байгуулах, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх;

- Мэргэшлийн түвшний үндэсний тогтолцоог бүрдүүлэх бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангах үйл ажиллагааг зохион байгуулах;

- Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай, холбогдох бусад хуулийн хүрээнд мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үйл ажиллагааг хүртээмжтэй, чанартай зохион байгуулах;

- Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг хөгжүүлэх, салбар хоорондын уялдааг хангах, төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлэхэд хамтран ажиллах;

- Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын хөгжлийн чиг хандлага, хэтийн төлөв, хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, хэрэгцээнд нийцүүлэн нийгмийн түншлэлийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, түншлэлийн хүрээнд гарсан шийдвэрийг улсын хэмжээнд хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах;

- Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ, ажил олгогчийн захиалгын дагуу сургалт зохион байгуулах, төгсөгчдийг байнгын ажлын байртай болгоход Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын Үндэсний зөвлөл, Салбар зөвлөл болон нийгмийн түншүүдтэй хамтран чиглүүлэх, зохион байгуулах;

- Тэргүүлэх чиглэлийн салбарын ажил мэргэжлийн лавлах боловсруулахад ажил олгогчидтой хамтран ажиллах;

- Үнэлгээ мэдээллийн төв болон Бүсийн арга зүйн төвийг мэргэжлийн аргазүйгээр хангах;

- Насан туршийн боловсрол, насан туршийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааг зохион байгуулах, үр дүнг тооцох;

- Тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэлт, үр дүнд хяналт тавих;

- Мэргэжлийн сургалтын байгууллага байгуулах, хугацаа сунгуулахаар материалаа ирүүлсэн иргэн, аж ахуй нэгжийн хүсэлтийг холбогдох хууль, журмын дагуу шийдвэрлүүлэх;

- Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагыг магадлан итгэмжлүүлэх ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах;

- Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагууд төгсөгчдийн боловсролын бичиг баримтыг олгох, бүртгэлжүүлэх;

- Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын удирдлагыг менежментийн болон мэргэжлийн түвшинд чадавхжуулах;

- Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын салбарын хүний хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийг хангах;