Санхүү төлөвлөлтийн газар

Санхүү төлөвлөлтийн газар нь Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар, аймаг, нийслэл, дүүргүүдийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар, хэлтсүүдийн санхүүгийн үйл ажиллагааны төсвийн төлөвлөлтийг хийх, нэгтгэх, батлагдсан төсвийг хуваарилах, бүртгэл хөтлөх, арга зүйгээр хангах, зарцуулах, төсвийн гүйцэтгэлд хяналт тавих, тайлан тодруулгыг бэлтгэж, нэгтгэж тайлагнах

- Нийгмийн халамжийн сан, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын багцын төсвийн төлөвлөлтийг хийх, нэгтгэх, батлагдсан төсвийг хуваарилах, ,тайлан тодруулгыг бэлтгэж, нэгтгэж тайлагнадаг.

- Хүний хөгжил сангийн Хүүхдийн мөнгөний олголтын бүртгэл хөтлөх, тайлагнах

- Хөдөлмөр, халамжийн салбарын хөрөнгө оруулалтын бодлогыг хэрэгжүүлэх, хөрөнгийн өгөөжийг нэмэгдүүлэх, удирдлагаар хангах чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажилладаг.