Нийгмийн халамжийн бодлогын хэрэгжилтийн газар

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ГАЗАР НЬ “НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТУХАЙ” ХУУЛЬ, “АХМАД НАСТНЫ НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ” ХУУЛЬ, “ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ” ХУУЛЬ, “МОНГОЛ УЛСЫН БААТАР, ХӨДӨЛМӨРИЙН БААТАР, АРДЫН ЦОЛТОН БОЛОН ГАВЬЯАТ ЦОЛТОН АХМАД НАСТАНД ТӨРӨӨС ОЛГОХ НЭМЭГДЛИЙН ТУХАЙ” ХУУЛЬ, “ОЛОН ХҮҮХЭД ТӨРҮҮЛЖ ӨСГӨСӨН ЭХИЙГ УРАМШУУЛАХ ТУХАЙ” ХУУЛИУД БОЛОН БУСАД ХОЛБОГДОХ ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ, ДҮРЭМ, ЖУРАМ, БОЛОН ХОЛБОГДОХ ЭРХЗҮЙН БАРИМТ БИЧГҮҮДИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ, НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ, АСРАМЖИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ҮУУРХАЙ, ЧАНАРТАЙ, ҮР ДҮНТЭЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ БОЛОН ЗОРИЛТОТ БҮЛЭГТ ЧИГЛЭСЭН ОНОВЧТОЙ, ҮР ДҮНТЭЙ ХАЛАМЖИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СТАНДАРТЫГ БОЛОВСРУУЛАХ, ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ, ХАРЬЯА ГАЗАР, ХЭЛТСИЙГ МЭРГЭЖИЛ АРГА ЗҮЙН УДИРДЛАГААР ХАНГАН АЖИЛЛАХ ҮНДСЭН ҮҮРЭГТЭЙ. ҮҮНД:

- Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламж, үйлчилгээний мэдээллийг нэгтгэн газрын удирдлагыг мэдээллээр хангах, удирдлагад салбарын бодлогыг хэрэгжүүлэхэд нь бүх талын дэмжлэг үзүүлж, шаардлагатай мэдээлэл, мэргэшлийн зөвлөгөөгөөр шуурхай хангах

- Зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн халамжийн үйлчилгээг хүргэхдээ олон улсын туршлага, бодлогын баримт бичгүүдийг судлан өөрийн орны нөхцөл байдалтай харьцуулан дүгнэх замаар үйлчилгээний дэвшилтэт арга хэлбэрийг нэвтрүүлэх санал боловсруулж ажиллах

- Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн гишүүдийг сургах сургалтын хөтөлбөр Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний хамрах хүрээ, чанар, хүртээмж, стандарт, хэрэгжилтийн байдалд дүн шинжилгээ хийж, хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох санал зөвлөмж боловсруулж дээд шатны байгууллагад хүргүүлэх, хууль, тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой дүрэм, журам, аргачлал, зөвлөмж, шаардлагатай эрх зүйн баримт бичгийг боловсруулах

- Нийгмийн халамжийн болон асрамжийн үйлчилгээг хүргэхдээ төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллах, үйлчилгээг гэрээлэн гүйцэтгүүлэх, олон улсын сайн туршлагыг нэвтрүүлэх замаар үйлчилгээний менежментийг сайжруулах, тэргүүн туршлагыг нэвтрүүлэх тогтолцоог бий болгох

- Нийслэл, аймаг, дүүргийн ХХҮ-ний газар хэлтсүүдийн ажилтнууд болон нийгмийн ажилтнуудад Нийгмийн халамжийн тухай хууль тогтоомжийг сурталчлах, амьжиргааны түвшинд үндэслэсэн халамжийн зорилтот бүлэгт олгож буй тэтгэмж, тусламж, халамж, асрамжийн үйлчилгээний асуудлаар олон нийтэд хүргэх мэдээллийн агуулгыг боловсруулах

- Нийслэлийн нийгмийн халамжийн газар, Ахмад настны үндэсний төв, аймаг, дүүргийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар, хэлтсийн дарга болон сум, хорооны ажилтнуудыг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах, зөвлөгөө өгөх

- Холбогдох хууль тогтоомжид өөрчлөлт оруулах талаар санал боловсруулах, хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдолтой дүрэм, журам, аргачлал, зөвлөмж, шаардлагатай эрх зүйн акт, маягтын төслийг боловсруулж удирдлагад танилцуулах

- Нийгмийн халамжийн болон асрамжийн үйлчилгээ, түүнтэй холбогдох үйл ажиллагааг ил тод, түргэн шуурхай болгох ажлыг улсын хэмжээнд зохион байгуулах

 

ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС НЬ ДАРААХ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ. ҮҮНД: “НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТУХАЙ” ХУУЛЬ, “АХМАД НАСТНЫ НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ” ХУУЛЬ, “ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ” ХУУЛЬ БОЛОН БУСАД ХОЛБОГДОХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАЖ АЖИЛЛАДАГ.

- Нийгмийн халамжийн үйл ажиллагааг ил тод, түргэн шуурхай болгох ажлыг улсын хэмжээнд зохион байгуулах

- Нийгмийн халамжийн үйлчилгээг төрийн ба төрийн бус байгууллагуудаар гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлж дэмжлэг үзүүлэх, үйлчилгээний чанарт стандартын дагуу хяналт тавих, мэргэжил арга зүйгээр ханган ажиллах

- Нийгмийн хамгааллын хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох санал зөвлөмж боловсруулж, дээд шатны байгууллагад хүргүүлэх, хууль, тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдолтой дүрэм, журам, аргачлал, зөвлөмж, шаардлагатай эрх зүйн акт, маягтын төсөл боловсруулах

- Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний хэрэгжилтийг хангах

- Бага орлоготой, эмзэг бүлгийн иргэдийг үнийн өсөлтөөс хамгаалах бодлого зайлшгүй шаардлагатай бусад дэмжлэг үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах

- “Хүүхдийн мөнгө олгох журам”-ын дагуу Монгол улсын иргэний хүүхэд бүрт хүүхдийн мөнгө олгох ажлыг улсын хэмжээнд зохион байгуулах

- Иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг хүлээн авч, барагдуулах асуудлыг судалж гарын авлага, зааварчилгаа, журам боловсруулах

- Нийгмийн халамж, асрамжийн үйлчилгээний болон нийгмийн халамж эрсдэлт бүлгүүд болох орон гэргүй тэнэмэл амьдралтай иргэд, хорихоос суллагдсан болон шилжих хөдөлгөөнд орсон ядуу амьдралтай өрхүүдэд чиглэсэн үйлчилгээний стандарт, хөтөлбөрийг боловсруулан мөрдүүлэх, хэрэгжилтийг хангах

- Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн бүртгэл, мэдээллийг нэгтгэх, сэргээн засах болон бусад үйлчилгээний стандарт, арга зүй, аргачлалыг боловсруулах, тэдэнд зориулсан дэд бүтцийг бий болгох ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах,эдгээр иргэдийн бие даан амьдрах, нийгмийн амьдралд оролцох оролцоог дээшлүүлэхэд чиглэсэн хөтөлбөр, төсөл боловсруулах, хэрэгжүүлэх

Нийгмийн халамжийн бодлогын хэрэгжилтийн газар
  Нэр Албан тушаал Утас Цахим шуудан Давхар Өрөөний дугаар
1 Б.Мандхай Нийгмийн халамжийн бодлогын хэрэгжилтийн газрын дарга 70147019 mandakhai.b@hudulmur-halamj.gov.mn 1-р давхарт 104
2 С.Дариймаа Зорилтод бүлгийн нийгмийн хамгааллын  асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 70147020 dariimaa@hudulmur-halamj.gov.mn 1-р давхарт 106
3 Б.Дэлгэрдалай Ахмад настны нийгмийн хамгааллын  асуудал хариуцсан мэргэжилтэн delgerdalai.b@hudulmur-halamj.gov.mn 
4 Г.Пүрэврагчаа Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн purevragchaa.g@hudulmur-halamj.gov.mn
5 Г.Дуламсүрэн Нийгмийн ажлын арга зүйч 77121282 dulamsuren@hudulmur-halamj.gov.mn 2-р давхарт 202