Сул орон тоо

Нээлтэй зарласан ажлын байрны зарууд
Д/Д Ажлын байрны нэр Нээсэн хугацаа Үйлдэл
1 Дундговь аймгийн Хөдөлмөр, Халамжийн үйлчилгээний газрын дарга 2017.08.04
үзэх
2
Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын дарга
2017.04.17
үзэх
3
Өмнөговь аймгийн Хөдөлмөр, Халамжийн үйлчилгээний газрын дарга 2017.04.17
үзэх
4
Булган аймгийн Хөдөлмөр, Халамжийн үйлчилгээний газрын дарга 2017.04.17
үзэх
5
Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн Хөдөлмөр, Халамжийн хэлтсийн дарга 2017.04.17
үзэх
6
Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн газрын дарга 2017.04.17
үзэх
7
Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөхөөр ажиллах орчуулагч 2016.11.05
үзэх