Хуулийн булан

Ангилал:
Хууль тогтоомж Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
1 Нийгмийн халамжийн сангаас олгох протез, ортопедийн болон тусгай хэрэгслийн жагсаалт 2017-11-24 - Татах
2 Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм 2010-02-01 - Татах
3 2010 оны 288 тоот тогтоол: Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм - - Татах
4 Гадаадаас 2018 онд авах ажиллах хүч, мэргэжилтний эзлэх хувийг тогтоох тухай 2017-11-24 - Татах
5 Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай ХХҮЕГ-ын даргын тушаал 2017-10-30 - Татах
6 Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай 2017-10-30 2022-10-30 Татах
7 Ажлын байранд мөрдөх хэм хэмжээний журам 2017-02-08 - Татах
8 Нийгмийн халамжийн ажилтнуудын хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хавсралт 2017-04-28 2022-04-28 Татах
9 Монголын нийгмийн ажилтнуудын мэргэжлийн ёс зүйн дүрэм 2017-10-11 2022-10-11 Татах
10 ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр 2017-10-10 2021-10-10 Татах
Нийт: 117 үр дүн
1 2 3 4 5  Дараах