Хуулийн булан

Ангилал:
Хууль тогтоомж Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
1 Дугаар 197 /ЖУРАМ БАТЛАХ, ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ / 2017-07-04 - Татах
2 АХМАД НАСТНЫ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2017-01-26 - Татах
3 ХНХЯ-ны сайдын 2017.07.04-ний А/121 дугаар тушаал 2017-07-04 - Татах
4 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын 2017 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө - - Татах
5 2017 оны 89-р тогтоол: Журам шинэчлэн батлах тухай 2017-03-15 - Татах
6 Бодлогын баримт бичиг, эрх зүйн актуудыг хяналтад авах, биелэлтийг хангах тухай 2017-05-02 - Татах
7 Журамд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-04-19 - Татах
8 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг зохион байгуулах нэгдсэн удирдамж батлах тухай 2017-02-16 2017-02-16 Татах
9 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээний нэгжид ногдох зардлын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай 2017-01-27 2017-01-27 Татах
10 ТӨРИЙН АЛБАНЫ СТАНДАРТЫН ХЭРЭГЖИЛТ, АНХААРАХ АСУУДАЛ 2017-03-13 - Татах
Нийт: 103 үр дүн
1 2 3 4 5  Дараах