Хуулийн булан

Ангилал:
Хууль тогтоомж Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
21 2015 оны 41 тоот тогтоол: Ажлын байрны төлбөр авах, хөнгөлөлт үзүүлэх, чөлөөлөх журам 2015-02-02 2015-02-02 Татах
22 2010 оны 119 тоот тогтоол: Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр гаргах журам 2010-05-19 2010-05-19 Татах
23 2009 оны 143 тоот тогтоол: Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт 2009-05-14 2009-05-14 Татах
24 2014 оны 68 тоот тогтоол: Яамдын засаглал, эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт 2014-02-28 2014-02-28 Татах
25 2013 оны 322 тоот тогтоол: Захиргааны байгууллагын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг журам 2013-09-21 2013-09-21 Татах
Нийт: 25 үр дүн
Өмнөх 1 2 3