Хуулийн булан

Ангилал:
Хууль тогтоомж Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
1 Журамд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-04-19 - Татах
2 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг зохион байгуулах нэгдсэн удирдамж батлах тухай 2017-02-16 2017-02-16 Татах
3 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээний нэгжид ногдох зардлын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай 2017-01-27 2017-01-27 Татах
4 2016 оны А/216/А/104 тоот тушаал: Журам шинэчлэн батлах тухай 2016-11-02 2016-11-02 Татах
5 2015 оны А/185/405 тоот тушаал: Хөтөлбөр батлах тухай 2015-10-07 2015-10-07 Татах
6 2015 оны А/181/218 тоот тушаал: Журам батлах тухай 2015-10-05 2015-10-05 Татах
7 2015 оны А/180/217 тоот тушаал: Журам батлах тухай 2015-10-05 2015-10-05 Татах
8 2015 оны А/171/496 тоот тушаал: Журам батлах тухай 2015-12-15 2015-12-15 Татах
9 2013 оны А/198/215 тоот тушаал: Журам батлах тухай 2013-09-27 2013-09-27 Татах
10 2016 оны А/93 тоот тушаал: Журам батлах тухай 2016-04-18 2016-04-18 Татах
Нийт: 24 үр дүн
1 2 3  Дараах