Хуулийн булан

Ангилал:
Хууль тогтоомж Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
1 Бусад хууль тогтоомж - - Татах
2 Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай ХХҮЕГ-ын даргын тушаал 2017-10-30 - Татах
3 Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай 2017-10-30 2022-10-30 Татах
4 Ажлын байранд мөрдөх хэм хэмжээний журам 2017-02-08 - Татах
5 Монголын нийгмийн ажилтнуудын мэргэжлийн ёс зүйн дүрэм 2017-10-11 2022-10-11 Татах
6 ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр 2017-10-10 2021-10-10 Татах
7 Нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр 2017-10-10 - Татах
8 Нийгмийн халамжийн ажилтнуудын хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр 2017-04-28 - Татах
9 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний байгууллагын архивын ажлын заавар батлах тухай 2017-09-19 - Татах
10 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын 2017 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө - - Татах
Нийт: 15 үр дүн
1 2  Дараах