2016 оны 137 тоот тогтоол: Гадаадаас 2017 онд авах ажиллах хүч, мэргэжилтний эзлэх хувийг тогтоох тухай


Хавсаргасан файл: