Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйлчилгээ, арга хэмжээний нэгжид ногдох зардлын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай ХНХС-ын тушаал-2019.03.05 A-82


Хавсаргасан файл: