Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр, үйлчилгээг 2021-2022 онд зохион байгуулах нэгдсэн удирдамж


Хавсаргасан файл: