Хөтөлбөрийн жагсаалт

Хөтөлбөрийн нэр Эхлэх Дуусах
1 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг зохион байгуулах нэгдсэн удирдамж батлах тухай 2017-01-01 2017-12-31
2 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээний нэгжид ногдох хэмжээг шиэнчлэн тогтоох тухай 2017-01-01 2017-12-31
3 Ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээг хөгжүүлэх хөтөлбөр 2017-01-01 2017-12-31
4 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр 2017-01-01 2017-12-31
5 Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 2017-01-01 2017-12-31
6 Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр 2017-01-01 2017-12-31
7 Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр 2017-01-01 2017-12-31
8 Хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох хөтөлбөр 2017-01-01 2017-12-31
9 Азийн хөгжлийн банкны хүнс тэжээл, нийгмийн халамжийн төсөл - нэмэлт санхүүжилт 2016-01-01 2016-12-31
10 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр, төслийг хэрэгжүүлэх удирдамж батлах тухай 2016-01-18 2016-12-31
Нийт: 25 үр дүн
1 2 3  Дараах