Ил тод байдал

Ангилал:
Нэр Огноо
21 Нийгмийн халамжийн дэвтэр, маягт хэвлүүлэх 2017-03-27
22 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд асрамжийн үйлчилгээ үзүүлэх 2017-02-24
23 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний салбарын нэгдсэн vpn интернэт сүлжээний суурилуулалт, үйлчилгээг үзүүлэх тухай 2017-02-20
24 Ахмад настанд амралт, сувиллын үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2017-02-20
25 Тендерийн урилга 2017-01-23
26 Засгийн газрын баталсан №322 дугаар тогтоолын дагуу хийгдсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлууд 2017-01-09
27 Аймаг, дүүргийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар, хэлтсийн дарга нарт албан даалгавар өгч ажилласан. 2017-01-09
28 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын 2017 оны төсөв 2016-11-14
29 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын 2016 оны тодотгосон төсөв 2016-11-14
30 ХХҮЕГ-ын 10 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ 2016-11-14
Нийт: 61 үр дүн