Ил тод байдал

Ангилал:
Нэр Огноо
31 Тендерийн урилга 2017-01-23
32 Засгийн газрын баталсан №322 дугаар тогтоолын дагуу хийгдсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлууд 2017-01-09
33 Аймаг, дүүргийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар, хэлтсийн дарга нарт албан даалгавар өгч ажилласан. 2017-01-09
34 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын 2017 оны төсөв 2016-11-14
35 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын 2016 оны тодотгосон төсөв 2016-11-14
36 ХХҮЕГ-ын 10 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ 2016-11-14
37 ХХҮЕГ-ын 9 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ 2016-11-14
38 2016 оны 4 дүгээр улиралд хэрэгжүүлэх хяналт шалгалтын ажлын хуваарь 2016-11-14
39 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын 2016 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2016-11-09
40 Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ /2016.10.01 - 2016.10.26/ 2016-10-26
Нийт: 67 үр дүн