Ил тод байдал

Ангилал:
Нэр Огноо
41 Зөвлөх үйлчилгээний зарлал: Барометрийн судалгааны мэдээлэл цуглуулах ажилд гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах 2016-04-14
42 “Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн мөшгөх судалгаа”–ны ажилд зөвлөх сонгон шалгаруулах зөвлөх үйлчилгээний зарлал 2016-03-15
43 ХБИ-ийн ХЧ алдалтын онцлогт нийцүүлсэн тохируулгатай, байнгын АБ бий болгох ТББ, ААН-ийг сонгон шалгаруулах тендерийн урилга 2016-02-01
44 Ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээг зохион байгуулах төрийн бус байгууллагуудыг сонгон шалгаруулах тендерийн урилга 2016-01-27
45 Зөвлөх үйлчилгээний талаарх зарлал 2016-01-26
46 БНСУ руу хөдөлмөрийн гэрээгээр явж буй иргэдийн ерөнхий болон давтан ЭМҮШ -г зохион байгуулах сонгон шалгаруулалт 2016-01-13
47 ХБИ-ийн тусгайлсан, байнгын ажлын байр бий болгох төсөлд санхүүгийн дэмжлэг олгох хязгаарлагдмал тендерийн баримт бичиг 2015-11-30
48 ХБИ-ийн тусгайлсан, байнгын ажлын байр бий болгох төсөлд санхүүгийн дэмжлэг олгох хязгаарлагдмал тендерийн шалгуур үзүүлэлт 2015-11-30
49 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тусгайлсан, байнгын ажлын байр бий болгох төсөлд санхүүгийн дэмжлэг олгох хязгаарлагдмал тендерийн урилга 2015-11-30
50 Ахмад мэргэжилтний үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагуудыг сонгон шалгаруулах шалгуур үзүүлэлт 2015-11-11
Нийт: 65 үр дүн