ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ

ТӨСЛИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН НЭР:  

“ОРОН НУТАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ОНЦЛОГ, ХЭРЭГЦЭЭНД НИЙЦҮҮЛСЭН ЗОРИЛТОТ ТӨСӨЛ”

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 3 дугаар тогтоолоор баталсан “Орон нутаг, нийслэлийн онцлог, хэрэгцээнд нийцүүлсэн зорилтот төсөл”-ийг 2017 онд хэрэгжүүлэх хүрээнд төслүүдийг сонгон шалгаруулах тул орон нутаг, нийслэлийн онцлог, хэрэгцээ, хүн амын тоо, нийгэм, эдийн засаг, хөдөлмөр эрхлэлт, ядуурлын болон амьжиргааны түвшин зэрэг холбогдох үзүүлэлтүүдэд тулгуурлан хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, ажлын байр бий болгох зорилтот төслийг “тэргүүлэх чиглэл, төсөлд тавигдах ерөнхий шаардлага, шалгуур үзүүлэлт”-д нийцүүлэн боловсруулж ирүүлнэ үү.

 

  1. 1.    Орон нутаг, нийслэлийн онцлог, хэрэгцээнд нийцүүлсэн зорилтот төслийг 2017 онд дараах тэргүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

-          Салбарын тэргүүлэх ач холбогдол бүхий төсөл

-          Өндөр технологид суурилсан гарааны бизнесийг дэмжиж, интерпрёнер мэргэжилтэн бэлтгэх, цахим ажлын байр бий болгох

-          Агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээрх үйлдвэрлэл, үйлчилгээ болон ногоон ажлын байрыг дэмжих

-          Малын гаралтай түүхий эд, мах, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн боловсруулах, малын үүлдэр угсаа, ашиг шимийг дээшлүүлэх үйлдвэрлэлийг дэмжих, хөдөө аж ахуйн салбар дахь хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх

-          Жимс, хүнсний ногоо боловсруулах чиглэлийн үйлдвэрлэлийг дэмжих

-          Нийтийн ахуйн үйлчилгээний жишиг үйлчилгээг сайжруулахыг дэмжих

-          Хөдөлмөрийн зах зээлд нэн шаардлагатай мэргэшсэн  ажилтан дадлагажуулан, сургаж, ажлын байранд зуучлах

 

  1. 2.    Төсөлд тавигдах ерөнхий шаардлага:

-          Орон нутагт, нийслэлийн онцлог, хэрэгцээг судалгаанд үндэслэн тодорхойлсон байх

-          Шалгуур үзүүлэлт хүрэх үр дүнг тооцсон байх

-          Хөтөлбөр, төсөл хэрэгжиж эхлэх үеийн суурь үзүүлэлтүүдийг тооцсон байх

-          Төсөвт өртгийг бодитойгоор тооцсон байх

-          Төслийн баримт бичгийн стандарт, шаардлагыг хангасан байх

-          Аймаг, нийслэлийн, дүүргийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн зөвлөлөөс хэлэлцэн дэмжсэн байх

  1. 3.    Шалгуур үзүүлэлт:

-          Орон нутагт, нийслэлийн онцлог, хэрэгцээг судалгаанд үндэслэн тодорхойлсон байх

-          Шалгуур үзүүлэлт хүрэх үр дүнг тооцсон байх

-          Иргэн, Хуулийн этгээдийн бичиг баримт болон тухайн чиглэлээр мэргэшсэн байх.

-          Хүсэлт ирүүлж буй этгээд нь  уг төслийг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг (танилцуулга, ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт) ирүүлэх.

-          Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн хэмжээ / тодорхойлолт /

-          Татвар, нийгмийн даатгал болон зээлийн өр, төлбөргүй байх /тодорхойлолт/

-          Төсөл хэрэгжүүлэгч нь Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан болон Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн дэмжлэг, зээлд хамрагдаагүй болон өр төлбөргүй байх.

 

  1. 4.    Хамрах хүрээ:

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуульд заасан зорилтот бүлэг, иргэд, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллага төгсөгчид, бичил аж ахуй эрхлэгч, ажил олгогч аж ахуй нэгж, төрийн болон төрийн бус байгууллага байна. /Тухайн орон нутгийн харьяалал бүхий этгээд байна./

 

  1. 5.    Нэгж төслийн төсөвт өртөг:

Батлагдсан чиглэлийн хүрээнд орон нутаг, нийслэлийн онцлог, хэрэгцээнд нийцүүлсэн зорилтот төслийн төсөвт өртөг 200.0 хүртэл сая төгрөг байна.

 

Сонирхсон этгээд нь зорилтот төслийг “тэргүүлэх чиглэл, төсөлд тавигдах ерөнхий шаардлага, шалгуур үзүүлэлт”-д нийцүүлэн боловсруулж тухайн орон нутаг, нийслэл, дүүргийн Хөдөлмөр, Халамжийн үйлчилгээний газар, хэлтэст 2017 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрөөс 05 дугаар сарын 29-ны өдрүүдэд 09.00-17.00 цагийн хооронд ирүүлнэ үү.

 

Төсөлтэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх утсаар авна уу.

Хөдөлмөр, Халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар

Ахлах мэргэжилтэн  Д.Батмөнх  -  77121282

Мэргэжилтэн Н.Баттөгс  - 70138002