“Хөдөлмөр эрхлэлт ажлын байр дэмжих хүрээнд 2017 онд Төрийн болон Төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх ажил, үйлчилгээний чиглэл” төсөл

ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ

ТӨСЛИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН  НЭР:

“Хөдөлмөр эрхлэлт ажлын байр дэмжих хүрээнд 2017 онд Төрийн болон Төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх  ажил, үйлчилгээний чиглэл” төсөл

 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2017 оны А/67 дугаар тушаалаар баталсан Төрийн болон төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх ажил, үйлчилгээний чиглэл,  шалгуурын дагуу төсөл боловсруулж ирүүлнэ үү.

 

1. Хөдөлмөр эрхлэлт ажлын байрыг дэмжих хүрээнд 2017 онд төрийн болон төрийн бус  байгууллагаар гүйцэтгүүлэх   ажил үйлчилгээний  доорхи чиглэлүүдээр төсөл ирүүлнэ. Үүнд:

 

1.1.        Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтын   байгууллагуудын бүртгэл, мэдээллийн санг боловсронгуй болгох, сургалтын үйл ажиллагаанд үнэлгээ хийх

 

1.2.        Хувийн хөдөлмөрийн биржүүдийн бүртгэл, мэдээллийн санг боловсронгуй болгох, үйл ажиллагаанд үнэлгээ хийх

 

1.3.        Хөдөлмөр зуучлалын цахим үйлчилгээ болон хөдөлмөр эрхлэлтийн  үйлчилгээний контентийг хөгжүүлэх

 

1.4.        Хөдөлмөрийн тухай хууль, ХЭДТ хууль, МБС тухай хууль, Хөдөлмөрийн шилжих хөдөлгөөний тухай хуулийн шинэчлэлийн хүрээнд хуулийг  төслийг боловсруулахад шаардлагатай дотоодын болон олон улсын  холбогдох хууль, статистик, судалгаа, эрх зүйн дүгнэлт, зөвлөгөө, үр нөлөөллийн үнэлгээ, зардлын тооцоо, хуулийг дагалдан гарах журам, нэмэлт өөрчлөлт орох хуулийн төсөл

 

1.5.        Энтерпренёр мэргэжилтэн бэлтгэх, гарааны бизнесийн хурдасгуурын шинэчилсэн арга зүй, бизнес инкубацын үйлчилгээний жишиг, стандартыг хөгжүүлэх, тэдгээртэй холбогдох сургалт, судалгаа, үнэлгээ хийх

 

1.6.        Хөдөлмөрийн тухай хууль, МБ, сургалтын тухай, Хөдөлмөрийн шилжих хөдөлгөөний тухай хууль,  Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль, ХЭДТ хуулиудын хэрэгжилтийн явцын моноторинг, судалгаа хийх

 

1.7.        АМЧБ-ны зөвлөх үйлчилгээний стандартыг нэвтрүүлэх, үр дүнгийн хяналт, судалгаа, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, ажил мэргэжлийн зөвлөхүүдийн шаталсан сургалтын тогтолцоог бий болгох

 

1.8.        ХЗЗ, ажил олгогчдын хэрэгцээнд нийцүүлж мэргэжлийн боловсрол, сургалтын салбарын түншлэл, хувийн хэвшлийн оролцоог нэмэгдүүлэх судалгаа, сурталчилгаа, уулзалт, хэлэлцүүлэг хийх

 

1.9.        АМ-ийн зөвлөгөө өгөх мэргэжлийн мэдээллийн төвд ашиглагдах ажил, мэргэжлийн лавлах, тодорхойлолт, жишиг загвар, гарын авлага, ном, танилцуулах материал, цахим мэдээллийн нэгдсэн санг эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбараар өргөжүүлэх, зорилтот бүлэгт зориулсан мэргэжлийн лавлагаа, гарын авлага боловсруулах

 

1.10.      Жижиг, дунд аж ахуйн нэгжийн цалин хөлсний тогтолцоонд судалгаа хийх, тэдгээрт цалин тогтоох арга зүйн зөвлөмж боловсруулах

 

1.11.      Эмч эмнэлгийн мэргэжилтэн, эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтнуудын ажлын ачааллыг тооцож норм, нормативыг судалж, шинэчлэх

 

1.12.      Эдийн засгийн албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдийн судалгаа, бүртгэл, мэдээллийн тогтолцоо бий болгох, албан хэлбэрт шилжүүлэх

 

1.13.      Барилгын салбарын хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг дээшлүүлэх

 

1.14.      Цагийн ажлын норм, үнэлгээ, олон улсын туршлага судлах, санал зөвлөмж боловсруулах

 

1.15.      Залуучуудын хөгжлийг дэмжих, хөдөлмөр эрхлэлтийн шинэ төрөл, хэв шинжийг тодорхойлох

 

1.16.      ХЭДС-аас санхүүжүүлсэн  хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтэд хөндлөнгийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийлгэх

3.  Төслийн баримт бичгийн агуулга:

ü  Төслийн үндэслэл

ü  Төслийн зорилго

ü  Төслийн зорилт

ü  Төслийн эдийн засаг, нийгмийн ач холбогдол

ü  Төсөл хэрэгжүүлэгч

ü  Төслийг санхүүжүүлэх эх үүсвэр

ü  Төслийн нийт өртөг

ü  Төсөл хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө /төсөл хэрэгжүүлж эхлэх, дуусах огноо, үйл ажиллагааны болон санхүүжилтийн төлөвлөгөө/

ü  Төслөөс хүлээгдэж буй үр дүн

ü  Төслийн өртөг, зардлыг тооцсон товчоо, түүний задаргаа

ü  Төсөл хэрэгжүүлэхийг дэмжсэн бусад холбогдох бичиг баримт

ü     Бусад

 

3. Төслийн шалгуур үзүүлэлт

ü  Хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгааг хийж суурь үзүүлэлт болон хүрэх үр дүнг тооцсон байх

ü  Төслийн хэрэгцээ шаардлагыг Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журамд нийцүүлэн Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн зорилт, салбарын урт болон дунд хугацааны бодлоготой уялдуулж тодорхойлсон байх

ü  Төслийн төсөвт өртгийг тооцсон байх

ü  Төслийн хэрэгжилтийн болон үр дүнг тайлагнах хугацааг тодорхой заасан байх

ü  Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан болон бусад Засгийн газрын тусгай сан Олон улсын болон дотоодын төсөл хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа, арга хэмжээтэй давхцахгүй байх

ü  Төслөөс хүлээгдэж буй үр дүн, үр өгөөжийг зохистой тодорхойлсон байх

ü  Ажлын байр бий болгох, хадгалах, ажлын байрны бүтээмж, орлогыг дээшлүүлэх

ü  Татвар, Нийгмийн даатгал болон зээлийн өр төлбөргүй байх

ü  Төсөл хэрэгжүүлэгч нь Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан болон Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн дэмжлэг, зээлд хамрагдаагүй байх, давхцахгүй байх

4. Хамрах хүрээ

 

Ажил үйлчилгээг  хэрэгжүүлэгч нь төрийн болон төрийн бус байгууллага,  хамрах хүрээ нь Хөдөлмөр эрхлэлтийг хуульд заасан зорилтот бүлэг, иргэд, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллага төгсөгчид, бичил аж ахуй эрхлэгч, ажил олгогч аж ахуйн нэгж , төрийн болон төрийн бус байгууллага байна.

            Сонирхсон этгээд нь төслийг “Тэргүүлэх чиглэл, төсөлд тавигдах ерөнхий шаардлага, шалгуур үзүүлэлт”-д нийцүүлэн боловсруулж  дор дурдсан хаягаар ирүүлнэ үү.

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 2 дугаар хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын байр, 2 дугаар давхар 206 тоот Утас 77121280, 88060370.