Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын 2020 оны Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын 2020 оны Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө