Албан хэрэг хөтлөлтийн дүн, мэдээ 2 дугаар сар

Бичиг өргөдөл гомдол

Ирсэн тоо
Шийдвэрлэсэн тоо Хариугүй бичиг Хугацаа болоогүй
1 Дээд шатны байгууллагаас ирүүлсэн албан бичиг 37 9 28 -
2 Ирсэн бичиг 730 473 234 23
3 Ирсэн өргөдөл, гомдол 40 33 - 7
4 ЗГ-ын -11-11-  төвд иргэдээс ирүүлсэн санал, хүсэлт 6 6 - -