Албан хэрэг хөтлөлтийн дүн, мэдээ 3 дугаар сар

Бичиг, өргөдөл гомдол Ирсэн тоо Шийдвэрлэсэн тоо Хариугүй бичиг Хугацаа болоогүй
1 Дээд шатны байгууллагаас ирүүлсэн албан бичиг 61 55 41 9
2 Ирсэн бичиг 1200 1121 487 79
3 Ирсэн өргөдөл, гомдол 64 56 - 8
4 ЗГ-ын -11-11-  төвд иргэдээс ирүүлсэн санал, хүсэлт 6 6 - -