Албан хэрэг хөтлөлтийн дүн, мэдээ 4 дүгээр сар

Бичиг, өргөдөл  гомдол Ирсэн тоо Шийдвэрлэсэн тоо Хариугүй бичиг Хугацаа болоогүй
1 Дээд шатны байгууллагаас ирүүлсэн албан бичиг 72 68 50 4
2 Ирсэн бичиг 1546 480 1030 36
3 Ирсэн өргөдөл, гомдол 82 71 - 11
4 ЗГ-ын 11-11  төвд иргэдээс ирүүлсэн санал, хүсэлт 10 9 - 1