Албан хэрэг хөтлөлтийн дүн, мэдээ 5 дугаар сар

Бичиг, өргөдөл  гомдол Ирсэн тоо Шийдвэрлэсэн тоо Хариугүй бичиг Хугацаа болоогүй
1 Дээд шатны байгууллагаас ирүүлсэн албан бичиг 86 32 47 7
2 Ирсэн бичиг 1905 572 1288 45
3 Ирсэн өргөдөл, гомдол 111 94 - 17
4 ЗГ-ын 11-11  төвд иргэдээс ирүүлсэн санал, хүсэлт 17 15 - 2