Албан хэрэг хөтлөлтийн дүн, мэдээ 6 дугаар сар

Бичиг өргөдөл гомдол Ирсэн тоо    Шийдвэрлэсэн тоо Хариугүй бичиг Хугацаа болоогүй
1 Дээд шатны байгууллагаас ирүүлсэн албан бичиг 94 39 55 0
2 Ирсэн бичиг 2275 614 1614 47
3 Ирсэн өргөдөл, гомдол 128 124 - 4
4 ЗГ-ын -11-11-  төвд иргэдээс ирүүлсэн санал, хүсэлт 18 16 - 2