Албан хэрэг хөтлөлтийн дүн, мэдээ 7 дугаар сар

Бичиг өргөдөл гомдол Ирсэн тоо Хариугүй бичиг Хариутай бичиг Үүнээс:
Шийдвэрлэсэн тоо Шийдвэрлэх шатандаа Хугацаа хэтэрсэн
1 Дээд шатны байгууллагаас ирүүлсэн албан бичиг 100 58 42 42 0 0
2 Ирсэн бичиг 2696 1988 708 678 30 0
3 Ирсэн өргөдөл, гомдол 168 - 168 152 16 0
4 ЗГ-ын -11-11-  төвд иргэдээс ирүүлсэн санал, хүсэлт 20 - 20 17 3 0
5 Явуулсан бичиг - - - 1166 - -