Албан хэрэг хөтлөлтийн дүн, мэдээ 8 дугаар сар

Бичиг өргөдөл гомдол Ирсэн тоо Хариугүй бичиг Хариутай бичиг ҮҮнээс:
Шийдвэрлэсэн тоо Шийдвэрлэх шатандаа Хугацаа хэтэрсэн
1 Дээд шатны байгууллагаас ирүүлсэн албан бичиг 100 58 42
42 0
0
2 Ирсэн бичиг 2883 2128 755 720 19 16
3 Ирсэн өргөдөл, гомдол
190 - 190 177 9
4
4 ЗГ-ын  11-11-  төвд иргэдээс ирүүлсэн санал, хүсэлт 22 - 22 21 0 1
5 Явуулсан бичг - - - 1255 - -