Албан хэрэг хөтлөлтийн дүн, мэдээ 9 дүгээр сар

2020 ОНД ХӨДӨЛМӨР, ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ

ХАНДАН ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

                                                      /2020.01.02 - 2020.09.25-ны байдлаар өссөн дүнгээр/

                                                                                                                              Хүснэгт 1

Байгууллагын нэр
Шийдвэрлэлт Шийдвэрлэлт

Нийт ирсэн

өргөдөл, гомдлын

тоо

Шийдвэрлэж

хариу өгсөн

Бусад байгууллагад

шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж

шийдвэрлэсэн

Хугацаа

болоогүй

1 ХХҮЕГ 324 317 0 0 7 97,8%
 ДҮН 324 317 0 0 7 97,8%

 

 

2020 онд Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газарт

иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт /хэлбэрээр/

                                                      /2020.01.02 - 2020.09.25-ны байдлаар өссөн дүнгээр/

                                                                                                                              Хүснэгт 2

Байгууллагын нэр Шийдвэрлэлт

Нийт ирсэн

өргөдөл, гомдлын

тоо

Бичгээр

11-11

төвд

Цахим

хэлбэрээр

Утсаар

Биечлэн

уулзсан

Бусад
1 ХХҮЕГ 324 197 25 0 0 102 -
ДҮН 324 197 25 0 0 102 -