Албан хэрэг хөтлөлтийн дүн, мэдээ 10 дугаар сар

2020 ОНД ХӨДӨЛМӨР, ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ

ХАНДАН ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

 

                                                      /2020.01.02 - 2020.10.30-ны байдлаар өссөн дүнгээр/

                                                                                                                              Хүснэгт 1

Байгууллагын нэр

Шийдвэрлэлт Шийдвэрлэлт

Нийт ирсэн

өргөдөл,

гомдлын тоо

Шийдвэрлэж

хариу өгсөн

Бусад байгууллагад

шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж

шийдвэрлэсэн

Хугацаа

болоогүй

1 ХХҮЕГ 362 360 0 0 2 99,4%
ДҮН 362 360 0 0 2 99,4%

 

2020 онд Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газарт

иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт /хэлбэрээр/

 

                                                      /2020.01.02 - 2020.10.30-ны байдлаар өссөн дүнгээр/

                                                                                                                              Хүснэгт 2

Байгууллагын нэр

Шийдвэрлэлт

Нийт ирсэн

өргөдөл,

гомдлын тоо

Бичгээр

11-11

төвд

Цахим

хэлбэрээр

Утсаар

Биечлэн

уулзсан

Бусад
1 ХХҮЕГ 362 230 30 0 0 102 -
ДҮН 362 230 30 0 0 102 -