Албан хэрэг хөтлөлтийн дүн, мэдээ 01 дүгээр сар

2021 ОНД ХӨДӨЛМӨР, ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ

ХАНДАН ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

 

                                                      /2021.01.04 - 2021.01.29-ний байдлаар өссөн дүнгээр/

                                                                                                                              Хүснэгт 1

 

Байгууллагын нэр Шийдвэрлэлт Шийдвэрлэлт

Нийт ирсэн өргөдөл,

гомдлын тоо

Шийдвэрлэж

хариу өгсөн

Бусад байгууллагад

шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж

шийдвэрлэсэн

Хугацаа

болоогүй

1 ХХҮЕГ 10 2 0 0 8 20,0%
ДҮН 10 2 0 0 8 20,0%

 

2021 онд Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газарт

иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт /хэлбэрээр/

 

                                                      /2021.01.04 - 2021.01.29-ний байдлаар өссөн дүнгээр/

                                                                                                                              Хүснэгт 2

Байгууллагын

нэр

Шийдвэрлэлт

Нийт ирсэн өргөдөл,

гомдлын тоо

Бичгээр

11-11

төвд

Цахим

хэлбэрээр

Утсаар

Биечлэн

уулзсан

Бусад
1 ХХҮЕГ 10 10 - - - - -
ДҮН 10 10 - - - - -