Албан хэрэг хөтлөлтийн дүн, мэдээ 05 дугаар сар

2021 ОНД ХӨДӨЛМӨР, ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ ХАНДАН

ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

 

                                                      /2021.05.01 - 2021.05.31-ний байдлаар өссөн дүнгээр/

                                                                                                                              Хүснэгт 1

 

Байгууллагын нэр

Шийдвэрлэлт Шийдвэрлэлт

Нийт ирсэн өргөдөл,

гомдлын тоо

Шийдвэрлэж

хариу өгсөн

Бусад байгууллагад

шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж

шийдвэрлэсэн

Хугацаа

болоогүй

1 ХХҮЕГ 69 54 0 0 15 88,5%
Дүн 69 54 0 0 15 88,5%

 

2021 ОНД ХӨДӨЛМӨР, ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ

ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТ /ХЭЛБЭРЭЭР/

 

                                                      /2021.05.01 - 2021.05.31-ний байдлаар өссөн дүнгээр/

                                                                                                                              Хүснэгт 2

Байгууллагын нэр

Шийдвэрлэлт

Нийт ирсэн өргөдөл,

гомдлын тоо

Бичгээр

11-11

төвд

Цахим

хэлбэрээр

Утсаар

Биечлэн

уулзсан

Бусад
1 ХХҮЕГ 9698 69 9 - 9620 - -
Дүн 9698 69 9 - 9620 - -