Тендерийн урилга

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА – АХМАД МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГУУДЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ...

Дэлгэрэнгүй

Тендерийн урилга

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА- ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭНИЙ ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАР АЛДАЛТЫН ОНЦЛОГТ НИЙЦҮҮЛСЭН ТОХИРУУЛГАТАЙ, БАЙНГЫН АЖЛЫН БАЙР БИЙ БОЛГОХ ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГА, АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ...

Дэлгэрэнгүй

Хөдөлмөрийн биржүүд бүргэлийн гэрчилгээ авлаа

Хөдөлмөрийн сайдын 2014 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/123 тоот тушаалаар батлагдсан Хөдөлмөрийн хувийн биржийг бүртгэж, санхүүжилт олгох журамд зааснаар 42 аж ахуйн нэгж байгууллагууд хөдөлмөрийн биржийн үйл ажиллагаа ...

Дэлгэрэнгүй

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих холбогдох хууль тогтоомж, тушаал шийдвэрийн эмхэтгэл

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын ажилтнуудын албан хэрэгцээнд зориулав.

Дэлгэрэнгүй

Өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгааг улсын хэмжээнд зохион байгуулсан тухай

Монгол улсын Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 58 дугаар тэмдэглэлд “Өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгааны мэдээлэл цуглуулах ажлыг 2017 оны 01 дүгээр улиралд багтаан дуусгах”-ыг үүрэг болгосны дагуу Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын Сайдын 2017 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А/08 тоот тушаалаар баталсан “Орлогыг орлуулан тооцох аргаар өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгааг улсын хэмжээнд зохион байгуулах ажлын удирдамж”-ийн дагуу 330 сум, нийслэлийн 152 хороонд 2017 оны 3 дугаар сарын 31-нээс 04 дүгээр сарын 09-ний өдрийг хүртэл хугацаанд мэдээлэл цуглуулах ажлыг зохион байгуулж, улсын хэмжээнд нийт өрхийн 99,5 хувьд буюу 579,162 өрхөд хүрч ажилласан байна.

Дэлгэрэнгүй

Үйлдвэрлэл дээрх сургалт зохион байгуулах хүсэлтэй аж ахуйн нэгжүүдэд

Үйл ажиллагаа нь өргөжиж, шинээр ажилтан авах эрэлт хэрэгцээ бий болсон, өөрийн ажлын байранд ажилгүй болон ажилгүйдэлд өртөж болзошгүй иргэнийг дагалдуулан сургаж ажлын байраар ...

Дэлгэрэнгүй

СХТТШ-ын дүн мэдээ

СХТТШ-ын дүн мэдээ
2017.04.10 – 2017.04.21

Дэлгэрэнгүй

Солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалтын бүртгэлд хамрагдаагүй иргэдийн бүртгэлийн хураамжийн буцаалт хийгдэж байна

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар нь “Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох тогтолцооны дагуу БНСУ-д ажилтан илгээх болон хүлээн авах тухай” Харилцан ойлголцлын САНАМЖ БИЧИГ, “Солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалт болон ур чадварын шалгалт зохион байгуулах, үйлчилгээ үзүүлэх ажил үүргийн гэрээ”-ний хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байна.

Дэлгэрэнгүй

"Аялал жуулчлал ба ажил эрхлэлт - 2017" хөдөлмөрийн яармаг болно

Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газраас аялал жуулчлалын салбарт ажиллах сонирхолтой оюутан залуус, иргэдийг эзэмшсэн мэргэжлийнхээ дагуу түр болон байнгын ажлын байртай болгох, аялал жуулчлалын байгууллагуудад шаардлагатай ажилтнаа олоход нь дэмжлэг үзүүлэх, ажил олгогч, ажил хайгч иргэдийг холбох зорилгоор “Аялал жуулчлал ба ажил эрхлэлт” хөдөлмөрийн яармагийг жил бүр зохион байгуулдаг уламжлалтай.

Дэлгэрэнгүй

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламж

Нийгмийн халамжийн багц хууль, бодлогын баримт бичиг, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэр, бусад эрх зүйн акт, баримт бичгийн биелэлтийг ханган хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулан нийгмийн халамжийн сангийн бүрдүүлэлт, зарцуулалтын гүйцэтгэлд хяналт тавих, иргэдэд олгох тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламжийг цаг хугацаанд нь чирэгдэлгүй олгож, нийгмийн халамжийн зорилтот бүлэгт чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулахад онцгой анхаарч иргэд төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэж байна.

Дэлгэрэнгүй

1 2 3 4 5  Дараах