Ахмад настны төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээ олгох

Ахмад настны төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээ олгох

Дэлгэрэнгүй

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээ олгох

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээ олгох

Дэлгэрэнгүй

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагад гэрчилгээ олгох

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагад гэрчилгээ олгох

Дэлгэрэнгүй