Хүүхдийн 100 мянга болон бусад хөнгөлөлтүүдийг нэмэгдсэн хэвээр нь 2020 оныг дуустал үргэлжлүүлэн олгохоор боллоо.


Хүүхдийн 100 мянга болон бусад хөнгөлөлтүүдийг нэмэгдсэн хэвээр нь 2020 оныг дуустал үргэлжлүүлэх олгохоор боллоо.
1. Хүүхдийн мөнгө: COVID-19 цар тахалтай холбогдуулан хүүхдүүдэд 2020 оны 10 дугаар сарын 01 хүртэл сар бүр олгож байгаа 100 мянган төгрөгийг 2020 он дуустал олгохоор болов. Нийт 1 сая 250 мянган хүүхэд хүүхдийн мөнгө авах бөгөөд 300 тэрбум төгрөг зарцуулна.
2. Тэтгэвэр, тэтгэмж: Нийгмийн халамжийн сангаас олгож байгаа халамжийн тэтгэвэр болон байнгын асаргаа шаардлагатай 16 хүртэл насны хүүхдэд 2020 оны 10 дугаар сарын 01 хүртэл 

Хүүхдийн 100 мянга болон бусад хөнгөлөлтүүдийг нэмэгдсэн хэвээр нь 2020 оныг дуустал үргэлжлүүлэн олгохоор боллоо.

1. Хүүхдийн мөнгө: COVID-19 цар тахалтай холбогдуулан хүүхдүүдэд 2020 оны 10 дугаар сарын 01 хүртэл сар бүр олгож байгаа 100 мянган төгрөгийг 2020 он дуустал олгохоор болов. Нийт 1 сая 250 мянган хүүхэд хүүхдийн мөнгө авах бөгөөд 300 тэрбум төгрөг зарцуулна.

2. Тэтгэвэр, тэтгэмж: Нийгмийн халамжийн сангаас олгож байгаа халамжийн тэтгэвэр болон байнгын асаргаа шаардлагатай 16 хүртэл насны хүүхдэд 2020 оны 10 дугаар сарын 01 хүртэл хугацаанд сар бүр олгож байгаа 288 мянган төгрөгийн тэтгэмжийг 2020 он дуустал олгоно.

 


Хэвлэх Share