Өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгааг улсын хэмжээнд зохион байгуулсан тухай

Монгол улсын Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 58 дугаар тэмдэглэлд “Өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгааны мэдээлэл цуглуулах ажлыг 2017 оны 01 дүгээр улиралд багтаан дуусгах”-ыг үүрэг болгосны дагуу Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын Сайдын 2017 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А/08 тоот тушаалаар баталсан “Орлогыг орлуулан тооцох аргаар өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгааг улсын хэмжээнд зохион байгуулах ажлын удирдамж”-ийн дагуу 330 сум, нийслэлийн 152 хороонд 2017 оны 3 дугаар сарын 31-нээс 04 дүгээр сарын 09-ний өдрийг хүртэл хугацаанд мэдээлэл цуглуулах ажлыг зохион байгуулж, улсын хэмжээнд нийт өрхийн 99,5  хувьд  буюу 579,162 өрхөд хүрч ажилласан байна.

 

Мэдээлэл цуглуулах үед цас зуд, шар усны үед, малын гоц халдварт өвчний улмаас зарим аймгуудад онцгой нөхцөл байдал үүсэж мэдээлэл цуглуулалтад нөлөөлсний улмаас төлөвлөсөн өрхийг бүрэн хамруулахад хүндрэлтэй байсан. Энэхүү байгалийн хүчин зүйлсээс шалтгаалан мэдээлэл цуглуулалт дууссанаас хойш 5 хоног сунгаж, самналт хийх замаар мэдээллийн сан дахь өрхийг бүрэн хэмжээнд хамруулахаар ажилласан.

 

Мэдээлэл цуглуулах ажилд гэрээт тоологч, шивэгч, жолооч зэрэг гэрээт ажилтнаас гадна нийгмийн халамжийн салбарын ажилтнууд болон хөтөч, орон нутгийн төрийн байгууллагын ажилтнууд, удирдлага хяналтын багийнхан зэрэг нийт 7238 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж дуусгалаа.

 

Мэдээллийн сангийн дотоод нийцлийг шалган өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгааны өрхөөс цуглуулсан мэдээллийн зарим чухал үзүүлэлтүүдийг ижил төрлийн бусад сангуудтай тулган шалгах ажлыг зохион байгуулахаар ажиллаж байна. Энэ хүрээнд мэдээллийн сан дахь өрхийн гишүүдийн регистерт суурилсан шалгалтыг хийх зорилгоор хамтран ажиллах байгууллагууд болоh Үндэсний статистикийн хороо, Боловсрол, соёл шинжлэх ухааны яам, Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн газар, Зам тээврийн хөгжлийн яам, Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газруудад хүсэлтээ хүргүүлээд байна. 

 


Хэвлэх Share