Нийгмийн халамжийн сангийн зарцуулалт

 

Коронавируст халдвар /COVID-19/-ын цар тахлын үед хүүхэд, ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа шаардлагатай иргэдийн нийгмийн хамгааллыг сайжруулах, орлогыг нэмэгдүүлэх II багц арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр Засгийн газраас шийдвэрлэж, нийгмийн халамжийн тэтгэвэр болон бусад зарим төрлийн үйлчилгээний хэмжээг нэмэгдүүлэн олгосон. Уг арга хэмжээнд Сангийн яамны нэмэлт санхүүжилтээр 165,1 тэрбум, Боловсролын сайдын багцаас 20,1 тэрбум төгрөгийг тус тус нэмэлтээр олгосон. 
Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламж зэрэг нийт 72 төрлийн үйлчилгээнд 2020 оны 5 сарын байдлаар давхардсан тоогоор 2,172,927 хүнийг хамруулж, 475,2 тэрбум төгрөгийг нийгмийн халамжийн сангаас зарцуулсан байна. 

Коронавируст халдвар /COVID-19/-ын цар тахлын үед хүүхэд, ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа шаардлагатай иргэдийн нийгмийн хамгааллыг сайжруулах, орлогыг нэмэгдүүлэх II багц арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр Засгийн газраас шийдвэрлэж, нийгмийн халамжийн тэтгэвэр болон бусад зарим төрлийн үйлчилгээний хэмжээг нэмэгдүүлэн олгосон. Уг арга хэмжээнд Сангийн яамны нэмэлт санхүүжилтээр 165,1 тэрбум, Боловсролын сайдын багцаас 20,1 тэрбум төгрөгийг тус тус нэмэлтээр олгосон. 

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламж зэрэг нийт 72 төрлийн үйлчилгээнд 2020 оны 5 сарын байдлаар давхардсан тоогоор 2,172,927 хүнийг хамруулж, 475,2 тэрбум төгрөгийг нийгмийн халамжийн сангаас зарцуулсан байна. 

 


Хэвлэх Share