Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын чиглэлээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тусгасан бөгөөд энэ талаарх мэдээллийг ХНХЯ-наас та бүхэнд цувралаар хүргэж байгаа билээ.

Үйл ажиллагааны хөтөлбөрт өрхийн амьжиргааны түвшин тогтоох аргачлалыг боловсронгуй болгож, халамжийн үйлчилгээг зорилтот бүлэгт чиглүүлэн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, иргэдийн эрхийг дээдэлсэн хүний хөгжлийн цогц бодлого хэрэгжүүлэх талаар тусгасан. Мөн "Хуримтлалтай хүүхэд" арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эх, эцгийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төрөөс төлөх боломжоор хангах хууль эрх зүйн орчин бүрдүүлэх зэрэг багтсан.

2.5.7.Өрхийн амьжиргааны түвшинг тогтоох аргачлалыг боловсронгуй болгож, нийгмийн халамжийн үйлчилгээг зорилтот бүлэгт чиглүүлэн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, ядуурлыг тууштай бууруулна.

2.5.8.Гэр бүл, хүүхэд залуучууд, ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг дээдэлсэн, нийгмийн бүх бүлгийн оролцоог хангасан хүний хөгжлийн цогц бодлого хэрэгжүүлнэ.

2.5.12.“Хуримтлалтай хүүхэд” арга хэмжээ хэрэгжүүлж, хүүхдийн мөнгийг тэдний хүнс, тэжээлийн хэрэгцээ, бие бялдар, хувь хүний хөгжил, чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх, хүүхдийн хуримтлал бий болгоход зарцуулах тогтолцоог бүрдүүлнэ.

2.5.13.Тусгай хэрэгцээ /байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээл/-тэй 0-16 насны хүүхдээ асран ажил хөдөлмөр эрхэлж чадахгүй байгаа эх /эцэг/-ийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төрөөс төлөх боломжоор хангах хууль, эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ.


Хэвлэх Share