Нийгмийн халамжийн сангийн зарцуулалт /2020 оны 9-р сарын байдлаар/

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламжид 2020 оны 9 сарын байдлаар давхардсан тоогоор 2,313,210 хүнийг хамруулж, 1,122,7 тэрбум төгрөгийг нийгмийн халамжийн сангаас зарцуулсан байна.

  Коронавируст халдвар /COVID-19/-ын цар тахлын үед хүүхэд, ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа шаардлагатай иргэдийн нийгмийн хамгааллыг сайжруулах, орлогыг нэмэгдүүлэх II багц арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр Засгийн газраас шийдвэрлэж, нийгмийн халамжийн тэтгэвэр болон бусад зарим төрлийн үйлчилгээний хэмжээг нэмэгдүүлэн олгосон


Хэвлэх Share