“EHALAMJ.MN” ЦАХИМ СИСТЕМЭЭР НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ЗАРИМ ТӨРЛИЙН ТЭТГЭМЖИЙГ ОЛГОЛОО

EHALAMJ.MN” ЦАХИМ СИСТЕМЭЭР НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ЗАРИМ ТӨРЛИЙН ТЭТГЭМЖИЙГ ОЛГОЛОО.

Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа “Цахим Монгол” хөтөлбөрийн хүрээнд халамжийн үйлчилгээг үе шаттайгаар цахим хэлбэрт шилжүүлж байна.

“ehalamj.mn” буюу халамжийн нэгдсэн систем нь төрөөс иргэдэд үзүүлж буй нийгмийн халамжийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлж түргэн шуурхай чирэгдэлгүй үзүүлэх зорилготой юм.

Эхний ээлжинд уг системд жирэмсэн эхийн тэтгэмж, 0-3 хүртэлх насны хүүхэд асарсны тэтгэмж, ихэр хүүхдийн тэтгэмж, 0-18 хүртэлх насны 3 болон түүнээс дээш хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцгийн тэтгэмж, насны хишиг зэрэг 6 төрлийн үйлчилгээг оруулсан.

Тэтгэмж олголтыг төрлөөр харуулбал:

Үйлчилгээний нэр

Хамрагдсан хүний тоо

1

0-3 хүртэл насны хүүхэд асарсны тэтгэмж

134,498

2

            Жирэмсэн эхийн тэтгэмж

23,672

3

            Ихэр хүүхдийн тэтгэмж

26

4

            Эхийн алдар одонгийн мөнгөн тусламж

1,595

НИЙТ

159,791

 

2020 оны 10 дугаар сард “ehalamj.mn” буюу халамжийн нэгдсэн систем системээр дамжуулан нийт 159,791 иргэнд нийгмийн халамжийн тэтгэмжийг олголоо.


Хэвлэх Share