“Төрийн албаны шинэтгэл - Ёс зүйн хандлага” төрийн захиргааны албан хаагчдыг соён гэгээрүүлэх цахим сургалт боллоо

“Төрийн албаны шинэтгэл - Ёс зүйн хандлага” төрийн захиргааны албан хаагчдыг соён гэгээрүүлэх цахим сургалт

 

       Орчин үеийн төрийн албаны соёл, чиг хандлагыг хослуулж чадах албан хаагчийг төлөвшүүлэх, тэдэнд эерэг хандлага бий болгох, ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, ойлголтыг нэмэгдүүлэх зорилго дор 2021 оны 3-р сарын 18-19-ний өдрүүдэд уг сургалтыг ХХҮЕГ-ын Ёс зүйн зөвлөлөөс цахимаар зохион байгуулав.

       Сургалтад ХХҮЕГ-ын нийт албан хаагчид болон харьяа аймаг, дүүргийн ХХҮГазар, хэлтсийн удирдах ажилтан, ёс зүйн зөвлөлийн нийт 233 хүн хамрагдлаа.

       Сургалтын агуулга, хөтөлбөрийн хүрээнд ёс суртахуун ба ёс зүйн хэм хэмжээ, төрийн албаны үнэт зүйлс, зарчим, манлайлал, төрийн албан хаагчийн ёс зүй, хариуцлага сэдвээр Удирдлагын академийн Эрх зүйн  тэнхимийн эрхлэгч, доктор, дэд профессор А.Алтанзул, төрийн албаны ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах нийтлэг журмын төсөл, ёс зүйн зөвлөлийн хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, шийдвэр, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн болон сахилгын зөрчлийн үндсэн шинж сэдвээр Хүний эрхийн үндэсний комиссын гишүүн, доктор, дэд профессор Д.Сүнжид нар хичээл заав.

       Мөн сургалтын агуулгын хүрээнд хэлэлцүүлэг өрнүүлсэн нь оролцогчдын мэдлэг, ойлголтоо бататгах, нэгтгэн дүгнэхэд үр өгөөжтэй байсныг дурьдах нь зүйтэй. 

  • ХХҮЕГ-ын газар, хэлтсийн дарга нар

  • Удирдлагын академийн Эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч, доктор, дэд профессор А.Алтанзул

  • Хүний эрхийн үндэсний комиссын гишүүн, доктор, дэд профессор Д.Сүнжид

  • Цахимаар хуралд оролцож байгаа албан хаачид


Хэвлэх Share