Гадаадад ажиллах хүч сонгон шалгаруулах онооны тогтолцоонд шилжиж буй тухай

 Солонгос хэлний төвшинд суурилан ажиллах хүчийг шалгаруулах нь ажил олгогчийн зүгээс тавьдаг шаардлагууд болох бие бялдар , ур чадвар гэх мэт шаардлагуудыг хангахад дутмаг болон загас агнуур, газар тариалан, мал аж ахуй, барилгын салбарт өмнө ажиллаж байсан ажлын туршлага огт байхгүйгээс  хөдөлмөр эрхэлж эхэлснээр ажил олгогч болон хамт ажиллагсадтайгаа үл ойлголцох, ажлын байранд дасан зохицохгүй байх зэрэг асуудлууд үүсч байна.

 

Харин эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд БНСУ-ын АҮХНХЭГ-аас СТХХШ-ын цар хүрээ, ур чадварын шалгалт болон СВТ(Компьютерт сууриласан шалгалт) шалгалтын танхимын өргөжүүлэлтэд шаардлагатай захиргааны хүчин чадал, төсвийг нэмэгдүүлэх, илгээгч орнуудын өнөөгийн нөхцөл байдал зэргийг нягтлан судалж жил бүр шат дарааллаар шинэчлэгдэж байна.

 

Уг шинэчлэлийг аж үйлдвэрийн салбарын ажлын чадварын үнэлгээний нэмэлт онооны тогтолцоог 2017 оны сүүлчээр эхэлж хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

 

1.    Үнэлгээний дараалал

1 дүгээр шат-1 дүгээр шалгалт СХТТШ /1 дүгээр шатны шалгалтад тэнцсэн иргэд 2 дугаар шатны шалгалтад орно/

2 дугаар шат: 2 дугаар шатны шалгалт /Ур чадварын шалгалт+ Ажлын ур чадварын үнэлгээний оноо/

3 дугаар шат: 1,2 дугаар шатны шалгалтын онооны нийлбэрээр шалгаруулна.

 

2.    Ажлын чадварын үнэлгээ

Иргэдийг СХТТШ, ур чадварын шалгалт, ажлын чадварын үнэлгээний онооны  нийлбэрээр өндөр оноо авсан дарааллаар нь шалгаруулна. Харин ур чадварын шалгалт өгөөгүй иргэн сонгон шалгаруулалтаас хасагдана.

1 дүгээр шатанд тэнцсэн иргэдээс зөвхөн мэргэшсэн үнэмлэх, гэрчилгээгээ бүртгүүлж илгээгч байгууллагаар шалгуулсан тохиолдолд нэмэлт оноог тогтооно.

 

3.    Онооны тогтолцооны хүрээнд ажиллах салбар болон онооны хуваарилалт

Холбогдох салбар: 1. Аж үйлдвэрийн салбар, 2. Газар тариалан болон мал аж ахуй 3. Барилга, 4.Загас агнуурын салбар  

 

Шалгалтын нарийвчилсан үнэлгээний арга

 

1.    1 дүгээр шатны шалгалт СХТТШ- бүртгүүлэх шалгуур одоогийн хэрэгжиж буй төвшинтэй ижил болон заавал ажиллах салбарыг сонгоно. Жич: 1. Аж үйлдвэрийн салбар, 2. Газар тариалан болон мал аж ахуй 3. Барилга, 4.Загас агнуурын салбар

СХТТШ-ын шалгалтын асуултууд нь нийт дөрвөн сонголттой унших, бичих гэсэн дараалалаар явагдана. Харин босго оноо нь үйлдвэрийн салбар 40 оноо бусад салбар 36 оноо ба дээш оноо авсан иргэдийг онооны дарааллаар жагсаана.

Шалгалт авах арга , бүртгэлийн хураамж гэх зэрэг одоогийн СХТТШ авч буй зарчмаар явагдана.

2.     2 дугаар шатны шалгалт /Ур чадварын шалгалт+ажлын чадварын үнэлгээ/

1 дүгээр шатанд тэнцсэн иргэд энэхүү шалгалтад орох ба дахин бүртгүүлэх шаардлагагүй автоматаар 2 дугаар шатанд бүртгэгдэнэ. Харин ур чадварын шалгалтад ороогүй иргэд сонгон шалгаруулалтаас хасагдана.

Ажлын чадварын үнэлгээтэй холбоотой бичиг баримт бүрдүүлж өгөх иргэд нь материал хүлээн авах заагдсан хугацаанд холбогдох бичиг баримтыг бүртгүүлэх ба салбарыг солих боломжгүй харин нарийн мэргэших шалгалтын төрлийг солих боломжтой.

Тус шалгалт нь бие бялдар, ярилцлага, суурь чадвар гэсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ. Салбар тус бүрийн онооны хуваарилалт үйлчилнэ.

Бие бялдрын сорил – үнэлгээний зүйлс ба хэсэг тус бүрийн агуулга атгалтын чадал болон нурууны булчингийн хүч, биеийн ерөнхий шинжилгээгээр /биеийн  өндөр ба жин / өнгөний харалган болон биеийн гажгийг шалгана.

Ярилцлага- үнэлгээний зүйлс нь өөрийгөө танилцуулах, харилцааны соёл, үндсэн яриа ба заавар хүлээн авах, зөв нэр олох, ажлын суурь мэдлэг чадвар, Солонгос хэлээр ярих зэрэг 5 төрлийн үнэлгээнээс бүрдэнэ. 1 минут бичлэг хийнэ.

Суурь чадвар- салбар тус бүрээр нарийн хуваарилалтын дагуу ажлын чадварыг үнэлнэ.

Ажлын чадварын үнэлгээ- ажлын чадварын үнэлгээг холбогдох салбарын ажлын туршлага, улсын чанартай гэрчилгээ, мэргэшлийн үнэмлэх, сургалт семинарт хамрагдсан сертификатад үндэслэн үнэлнэ. Ажлын туршлага 3 оноо, улсын чанартай мэргэшлийн үнэмлэх 1 оноо, семинарын сертификат 1 оноо нийт 5 оноо олгогдоно.

 

Тус нэмэлт оноо авсан иргэд дунд холбогдох шалгалтад тэнцээгүй иргэн дараагийн сонгон шалгаруулалтын онооны тогтолцоонд дахин бүртгүүлэх тохиолдолд холбогдох бичиг баримтыг дахин бүртгүүлэх шаардлагагүй.

 

Ажлын чадварын үнэлгээтэй холбоотой бичиг баримтыг шалгах бүрэн эрхийг илгээгч байгууллагаас шалгана. Үүнд:1. Илгээгч байгууллага нь ажлын чадварын үнэлгээтэй холбоотой бичиг баримт маягт, агуулга гэх зэрэг нь хүчин төгөлдөр эсэхийг шалгах, хууль бус бичиг баримт бүрдүүлж өгөхөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах 2. АҮХНХЭГ-ын ярилцлагын шалгалтын хороо нь 2 дахь шатны шалгалтын /ур чадварын шалгалт/ үеэр ажлын туршлага болон бичиг баримтын хүчин төгөлдөр эсэх тал дээр анхаарч үнэлгээг өгнө. 3. АҮХНХЭГ-ын Монгол дахь төлөөлөгчийн газар  нь илгээгч байгууллагын үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг сайжруулж ажиллана.

 Ажлын чадварын үнэлгээтэй холбоотой хууль бус үйлдлээс урьдчилан сэргийлэх арга

  • 1,2 дугаар шатны шалгаруулалтын бичиг баримт үнэн эсэхийг нягтлах
  • Ажиллаж байсан үнэн гэсэн тодорхойлолтыг 2 болон түүнээс дээш албаны хүний гарын үсэг давхар зуруулдаг тогтолцоог нэвтрүүлнэ.
  • Хууль бус үйлдэл гарагчдын шалгалтыг хүчингүйд тооцох, 3 жилийн турш  шалгалтад бүртгүүлэх эрхийг хасна.
  • Шалгалтын дараах хяналтаар хуурамч бичиг баримт илэрсэн тохиолдолд илгээгч байгууллага нь холбогдох ажилтанд хариуцлага тооцно.
  • Хяналтаар хуурамч бичиг баримт дахин давтан илэрсэн тохиолдолд үүнтэй холбоотой үүсч болох бүхий хариуцлагыг  илгээгч байгууллага хүлээнэ.

 

 


Хэвлэх Share