БНСУ дахь ХНХҮТ-өөс иргэдэд 26.6 сая воны даатгал болон бусад зардлыг олгуулаад байна

БНСУ дахь Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээний төвөөс хөдөлмөр эрхлэлтийн ажлын хүрээнд 2017 оны 8 дугаар сарын 28-аас 9 дүгээр сарын 1-ний хооронд 117 өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг утас, факс болон бичгээр хүлээн авч шийдвэрлэсэн ба нутаг буцаж байгаа иргэдэд холбогдох байгууллагуудаас нийт 26,576,300 воныг олгуулаад байна. Үүнд: “Самсунг” даатгалын газраас 13 дахь сарын цалин болох 10,167,300 вон, нутаг буцах зардалд 1,000,000 вон, ажил олгогчоос цалин 3,000,000 вон, эмчилгээний зардал 12,000,000 вон, нутаг буцах онгоцны зардал 409,000 воныг олгуулж, дэмжлэг үзүүлж ажилласан байна.

 

АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХЭЛТЭС


Хэвлэх Share