БНСУ дахь Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний төвийн 7 хоногийн ажлын тайлангийн мэдээ


Хөдөлмөрийн гэрээтэй холбоотой өргөдөл, гомдол:

  • Хөдөлмөр эрхлэлтийн ажлын хүрээнд мэргэжилтнүүд өргөдөл, хүсэлт, гомдлыг цаг хугацаанд нь барагдуулж ажиллаж байна. Энэ 7 хоногт  144 өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг утас, факс болон бичгээр хүлээн авч шийдвэрлэсэн ба нутаг буцаж байгаа иргэдэд нийт 27,588,590 воныг холбогдох байгууллагуудаас олгуулаад байна. 
  • Хөдөлмөрийн гэрээгээр ирсэн “Г”, “О” нар нь хойшлогдсон цалингаа нэхэмжилсэн хүсэлтийн дагуу ажил олгогч эзэдтэй нь холбогдож 2017 оны 09 дүгээр 22-ны өдөр 1,800,000 воны олгогдоогүй байсан цалинг олгуулахаар шийдвэрлэв. 

АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХЭЛТЭС


Хэвлэх Share