Мэргэжлийн сургалт зохион байгуулах байгууллагуудыг бүртгэх зарлал

МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ

БАЙГУУЛЛАГУУДЫГ БҮРТГЭХ ЗАРЛАЛ

                                                

            Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын  2018 оны  02 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/19 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг зохион байгуулах нэгдсэн  удирдамжид оруулах нэмэлт, өөрчлөлтүүд”-ийн 2.1.3.3 дахь заалтыг үндэслэн мэргэжлийн сургалтын зохион байгуулах эрх бүхий байгууллагуудын/мэргэжлийн сургалтын байгууллага, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагууд/жагсаалтыг гаргах тул сонирхсон сургалтын байгууллагууд хүсэлт, холбогдох материалаа ирүүлнэ үү.

Тавигдах шаардлага

 • Мэргэжлийн сургалтын байгууллагын бүртгэлийн гэрчилгээтэй байх/хүчинтэй хугацаатай/
 • Сургалтын хөтөлбөр нь чадамжид суурилсан, ажил олгогчийн эрэлт, хэрэгцээг хангахуйц байх
 • Насанд хүрэгчдийн сургалт заах арга зүй, ур чадвар бүхий үндсэн багштай байх
 • Сургалтын стандарт нөхцлийг хангасан онолын болон дадлагын байр, анги танхимтай байх
 • Сургалт нь онол, дадлага буюу лабораторийн ажил, үйлдвэрлэлийн дадлагын хэсгүүдээс бүрдэх бөгөөд онолын сургалт нь нийт сургалтын 30 хувиас ихгүй байх
 • Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн барометрийн 2018 оны судалгаагаар эрэлттэй гэж тодорхойлогдсон салбаруудад сургалтыг зохион байгуулах төлөвлөгөөтэй байх

 

Бүрдүүлэх материал

 • Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газарт хандсан сургалт зохион байгуулах тухай албан хүсэлт
 • Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 • Мэргэжлийн сургалтын байгууллагын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар/сургалтын төрлүүдээр эрхтэй, хүчинтэй хугацаатай байх/
 • Мэргэжлийн сургалт зохион байгуулах чадамжид суурилсан, ажил олгогчийн эрэлт хэрэгцээг хангахуйц сургалтын хөтөлбөртөө мэргэжлийн байгууллагаар/Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын хамтарсан 2016 оны А/216, А/104 тоот тушаалаар батлагдсан “Мэргэжлийн сургалтын байгууллагыг бүртгэх, сургалтын үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлагыг тогтоох журам”-д заасан Мэргэжлийн боловсролын бүсийн арга зүйн төв, эсхүл Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үнэлгээний төв/ гаргуулсан дүгнэлтийн хуулбар
  • Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн барометрийн 2018 оны судалгаагаар эрэлттэй гэж тодорхойлогдсон дараах салбаруудад сургалт зохион байгуулах төлөвлөгөөтэй байх Үүнд:

- Барилга

- Бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа

- Боловсруулах үйлдвэрлэл

- Мэргэжлийн, шинжлэх ухаан болон техникийн үйл ажиллагаа

- Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, загас барилт, ан агнуур

- Зочид буудал, байр, сууц болон нийтийн хоол

- Боловсрол, нийгмийн үйлчилгээ

 • 2017 онд сургалт зохион байгуулсан ажлын тайлан, анги танхим, сургалтын материал, хэрэглэгдэхүүнийг талаарх мэдээллийг бэлтгэж, фото зургаар баталгаажуулах
 • Сургалтын байрны түрээсийн гэрээний хуулбар/хүчинтэй хугацаатай байх/, өөрийн эзэмшлийн байр бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар
 • Багшийн анкет, тухайн сургалтын төрлөөр мэргэшсэн мэргэжлийн үнэмлэх, диплом, сургагч багшийн эрхийн гэрчилгээний хуулбар/1 багш 2-оос дээш байгууллагад гэрээгээр багшлахгүй/

 

Сонирхсон сургалтын байгууллагууд 2018 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн 17.00 цагаас өмнө дараах хаягаар материалаа ирүүлнэ үү. Утас: 70139021

Хаяг: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар, 1-р давхар,

Ажил мэргэжлийн мэдээллийн төв

 

 


Хэвлэх Share