Аж ахуй эрхлэлт, хөдөлмөрт бэлтгэх сургалт зохион байгуулах байгуулах байгууллагуудыг бүртгэх зарлал

АЖ АХУЙ ЭРХЛЭЛТ, ХӨДӨЛМӨРТ БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН

БАЙГУУЛАХ БАЙГУУЛЛАГУУДЫГ БҮРТГЭХ ЗАРЛАЛ

 

            Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар Хөдөлмөр эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлийн  2018 оны  01 дүгээр сарын 19–ний өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн 5.3 дахь заалт, “Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн 6.9 дэхь заалт, ”Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн 3.6.2 дахь заалт, “Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн 2.3.2 дахь заалт,  “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг зохион байгуулах нэгдсэн  удирдамж”-ийг тус тус үндэслэн аж ахуй эрхлэлт, хөдөлмөрт бэлтгэх сургалт зохион байгуулах эрх бүхий байгууллагуудын жагсаалтыг гаргах тул сонирхсон сургалтын байгууллагууд хүсэлт, холбогдох материалаа ирүүлнэ үү.

Тавигдах шаардлага

 • Мэргэжлийн сургалтын байгууллагын бүртгэлийн гэрчилгээтэй байх/хүчинтэй хугацаатай/
 • Сургалтын хөтөлбөр нь чадамжид суурилсан, ажил олгогчийн эрэлт, хэрэгцээг хангахуйц байх
 • Насанд хүрэгчдийн сургалт заах арга зүй, ур чадвар бүхий үндсэн багштай байх
 • Сургалтын стандарт нөхцлийг хангасан анги танхимтай байх

Сургалтын төрлүүд

          Аж ахуй эрхлэлт

 • Бизнес эхлэх, хөгжүүлэх
 • Аж ахуй эрхлэх төлөвлөгөө, төсөл боловсруулах
 • Хоршоо, нөхөрлөл, бүлэг байгуулж, үйл ажиллагаа эрхлэх
 • Маркетинг борлуулалтын сүлжээ
 • Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл
 • Бизнесийн санааг хөгжүүлж, гарааны бизнесийг хөгжүүлэх
 • Малын эрүүл  мэнд, мал маллах арга ажиллагааны болон малын ашиг шим боловсруулах

 

Хөдөлмөрт бэлтгэх

 • Ажлын байран дахь харилцааны ур чадвар
 • Сэтгэл зүй, хувь хүний төлөвшил, нийгэм хамт олны дунд биеэ авч явах, хүнтэй харилцах өөрийгөө ойлгуулах чадвар эзэмшүүлэх
 • Хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөлмөрийн дэг журам, аюулгүй ажиллагаа

Бүрдүүлэх материал

 • Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газарт хандсан сургалт зохион байгуулах тухай албан хүсэлт
 • Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 • Мэргэжлийн сургалтын байгууллагын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар/сургалтын төрлүүдээр эрхтэй, хүчинтэй хугацаатай байх/
 • Мэргэжлийн сургалт зохион байгуулах чадамжид суурилсан, ажил олгогчийн эрэлт хэрэгцээг хангахуйц сургалтын хөтөлбөртөө мэргэжлийн байгууллагаар/Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын хамтарсан 2016 оны А/216, А/104 тоот тушаалаар батлагдсан “Мэргэжлийн сургалтын байгууллагыг бүртгэх, сургалтын үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлагыг тогтоох журам”-д заасан Мэргэжлийн боловсролын бүсийн арга зүйн төв, эсхүл Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үнэлгээний төв/ гаргуулсан дүгнэлтийн хуулбар
 • Сургалт зохион байгуулах анги танхим, сургалтын материал, хэрэглэгдэхүүнийг гарган, фото зургаар баталгаажуулах
 • Сургалтын байрны түрээсийн гэрээний хуулбар/хүчинтэй хугацаатай байх/, өөрийн эзэмшлийн байр бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд аж ахуй эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах тохиолдолд сургалтын орчин бүрдүүлэх/дохионы хэлмэрч,  хөтөч/
 • Багшийн анкет, тухайн сургалтын төрлөөр мэргэшсэн мэргэжлийн үнэмлэх, диплом, сургагч багшийн эрхийн гэрчилгээний хуулбар/1 багш 2-оос дээш байгууллагад гэрээгээр багшлахгүй/

 

Сонирхсон сургалтын байгууллагууд 2018 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн 17.00 цагаас өмнө дараах хаягаар материалаа ирүүлнэ үү. Утас: 70139021

Хаяг: Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар, 1-р давхар,

Ажил мэргэжлийн мэдээллийн төв

 

 


Хэвлэх Share