Магадлан итгэмжлэл олгох тухай

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын дэргэдэх Магадлан итгэмжлэх Орон тооны бус зөвлөлийн шийдвэрийг үндэслэн Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.9 дэх хэсэгт заасны дагуу Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ, ахмад настанд үйлчилгээ үзүүлэхээр материал ирүүлсэн, бичиг баримтын болон чанарын шаардлага хангасан, давхардсан тоогоор 107 төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжид магадлан итгэмжлэлийн гэрчилгээ олгохоор шийдвэрлэлээ.


Хавсаргасан файл:


Хэвлэх Share