Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
1 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2020 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 6/ 2020-05-06
2 Aжил хайгч иргэний 2020 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2020-05-06
3 Aжил хайгч иргэний 2020 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2020-05-06
4 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2020 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-7б/ 2020-05-06
5 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2020 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-7а/ 2020-05-06
6 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2020 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2020-05-06
7 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2020 оны 03 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 6/ 2020-05-06
8 Aжил хайгч иргэний 2020 оны 03 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2020-05-06
9 Aжил хайгч иргэний 2020 оны 03 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2020-05-06
10 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2020 оны 03 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-7б/ 2020-05-06
Нийт: 422 үр дүн
1 2 3 4 5  Дараах