Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
1 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2017 оны 1 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2017-02-07
2 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2017 оны 1 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-7а/ 2017-02-07
3 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2017 оны 1 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-7б/ 2017-02-07
4 Ажил хайгч иргэний 2017 оны 01 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2017-02-07
5 Ажил хайгч иргэний 2017 оны 01 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-7а/ 2017-02-07
6 Ажил хайгч иргэний 2017 оны 01 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-7б/ 2017-02-07
7 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 1 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-5в/ 2017-02-07
8 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 1 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-5б/ 2017-02-07
9 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 1 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-5а/ 2017-02-07
10 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2016 оны 12 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-5в/ 2017-01-04
Нийт: 114 үр дүн
1 2 3 4 5  Дараах