Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
1 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ – 5в/ 2018-06-07
2 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ – 5б/ 2018-06-07
3 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5а/ 2018-06-07
4 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-06-07
5 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-06-07
6 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2018 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2018-06-07
7 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2018 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-06-07
8 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2018 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-06-07
9 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2018 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2018-06-07
10 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ – 5в/ 2018-05-15
Нийт: 257 үр дүн
1 2 3 4 5  Дараах