Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
1 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2016 оны 12 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-5в/ 2017-01-04
2 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2016 оны 12 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-5б/ 2017-01-04
3 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2016 оны 12 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-5а/ 2017-01-04
4 Ажил хайгч иргэний 2016 оны 12 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-7б/ 2017-01-04
5 Ажил хайгч иргэний 2016 оны 12 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-7а/ 2017-01-04
6 Ажил хайгч иргэний 2016 оны 12 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2017-01-04
7 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2016 оны 12 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-7б/ 2017-01-04
8 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2016 оны 12 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-7а/ 2017-01-04
9 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2016 оны 12 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2017-01-04
10 Ажил хайгч иргэний 2016 оны 11 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-7б/ 2016-12-05
Нийт: 105 үр дүн
1 2 3 4 5  Дараах