Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
1 Aжил хайгч иргэний 2019 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2019-07-16
2 Aжил хайгч иргэний 2019 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2019-07-16
3 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2019 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2019-07-16
4 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2019 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2019-07-16
5 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2019 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2019-07-16
6 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2019 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2019-07-16
7 Aжил хайгч иргэний 2019 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2019-07-16
8 Aжил хайгч иргэний 2019 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2019-07-16
9 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2019 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2019-07-16
10 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2019 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2019-07-16
Нийт: 362 үр дүн
1 2 3 4 5  Дараах