Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
1 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2017 оны 03 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2017-04-19
2 Aжил хайгч иргэний 2017 оны 03 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2017-04-19
3 Aжил хайгч иргэний 2017 оны 03 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2017-04-19
4 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 03 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5а/ 2017-04-19
5 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 03 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5б/ 2017-04-19
6 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 03 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5в/ 2017-04-19
7 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2017 оны 03 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2017-04-19
8 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2017 оны 03 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2017-04-19
9 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2017 оны 03 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2017-04-19
10 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-5а/ 2017-03-13
Нийт: 132 үр дүн
1 2 3 4 5  Дараах