Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
1 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2017 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2017-05-04
2 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2017 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2017-05-04
3 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2017 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2017-05-04
4 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5в/ 2017-05-04
5 жлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5б/ 2017-05-04
6 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5а/ 2017-05-04
7 Aжил хайгч иргэний 2017 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2017-05-04
8 Aжил хайгч иргэний 2017 оны 04 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2017-05-04
9 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2017 оны 04 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2017-05-04
10 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2017 оны 03 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2017-04-19
Нийт: 141 үр дүн
1 2 3 4 5  Дараах