Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
1 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-5а/ 2017-03-13
2 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-5б/ 2017-03-13
3 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-5в/ 2017-03-13
4 Ажил хайгч иргэний 2017 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-7б/ 2017-03-13
5 Ажил хайгч иргэний 2017 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-7а/ 2017-03-13
6 Ажил хайгч иргэний 2017 оны 02 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2017-03-13
7 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2017 оны 2 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-7б/ 2017-03-13
8 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2017 оны 2 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-7а/ 2017-03-13
9 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2017 оны 2 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2017-03-13
10 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2017 оны 1 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2017-02-07
Нийт: 123 үр дүн
1 2 3 4 5  Дараах