Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
11 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 08 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ – 5б/ 2018-09-06
12 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 08 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5а/ 2018-09-06
13 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 08 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-09-06
14 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 08 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-09-06
15 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2018 оны 08 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2018-09-06
16 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2018 оны 08 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-09-06
17 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2018 оны 08 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-09-06
18 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2018 оны 08 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2018-09-06
19 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 07 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ – 5в/ 2018-08-13
20 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 07 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ – 5б/ 2018-08-13
Нийт: 293 үр дүн