Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
11 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 11 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5в/ 2017-12-13
12 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 11 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5б/ 2017-12-13
13 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 11 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5а/ 2017-12-13
14 Aжил хайгч иргэний 2017 оны 11 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2017-12-13
15 Aжил хайгч иргэний 2017 оны 11 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2017-12-13
16 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2017 оны 11 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2017-12-13
17 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2017 оны 11 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2017-12-13
18 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2017 оны 11 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2017-12-13
19 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2017 оны 10 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2017-11-06
20 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 10 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5в/ 2017-11-06
Нийт: 213 үр дүн