Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
21 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 10 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5б/ 2017-11-06
22 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 10 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5а/ 2017-11-06
23 Aжил хайгч иргэний 2017 оны 10 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2017-11-06
24 Aжил хайгч иргэний 2017 оны 10 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2017-11-06
25 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2017 оны 10 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2017-11-06
26 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2017 оны 10 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2017-11-06
27 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2017 оны 10 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2017-11-06
28 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2017 оны 09 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2017-10-04
29 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 09 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5в/ 2017-10-04
30 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2017 оны 09 дүгээр сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5б/ 2017-10-04
Нийт: 213 үр дүн