Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
21 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 07 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5а/ 2018-08-13
22 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 07 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-08-13
23 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 07 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-08-13
24 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2018 оны 07 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2018-08-13
25 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2018 оны 07 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-08-13
26 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2018 оны 07 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-08-13
27 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2018 оны 07 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2018-08-13
28 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ – 5в/ 2018-07-05
29 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ – 5б/ 2018-07-05
30 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5а/ 2018-07-05
Нийт: 293 үр дүн