Статистик мэдээний жагсаалт

Статистик мэдээний нэр Огноо
31 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-07-05
32 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-07-05
33 Aжил хайгч иргэний хөдөлгөөний 2018 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2018-07-05
34 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2018 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-07-05
35 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний 2018 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7а/ 2018-07-05
36 Бүртгэлтэй ажилгүй иргэний хөдөлгөөний 2018 оны 06 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ-6/ 2018-07-05
37 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ – 5в/ 2018-06-07
38 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ – 5б/ 2018-06-07
39 Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэдийн 2018 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 5а/ 2018-06-07
40 Aжил хайгч иргэний 2018 оны 05 дугаар сарын мэдээ /Маягт ХЗЗ - 7б/ 2018-06-07
Нийт: 293 үр дүн